Roller involvert i datautveksling

1. Samhandlingsaktører

Samhandlingsaktører image
Figur 1. Samhandlingsaktører
Tabell 1. Elementer i view for Roller involvert i datautveksling
Element Beskrivelse

Datatilbyder

Tilbyder av data til andre aktører.

Datakonsument

Den som innhenter eller mottar data fra andre aktører.

Dataformidler

En aktør som formidler data mellom tilbyder og konsument. F.eks. tilbyder av meldingsinfrastruktur, aksesspunkt, mellomliggende lagringsløsninger etc.

Dataprodusent

Den som oppdaterer et datasett. Enten ved å gjøre endringer eller legge til nye data.

Samhandlingsaktør

Samlebetegnelse på roller som inngår i en samhandlingsprosess og samhandler med en annen samhandlingsaktør. Kan være en tilbyder, konsument, avsender, mottaker, leverandør etc.

Avsender

Den som sender en elektronisk melding eller tilsvarende.

Mottaker

Den som mottar en elektronisk melding eller tilsvarende.

Databehandler

Den som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Dette er vanligvis en virksomhet. Ref. https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/behandlingsansvarlig-og-databehandler/

Representant

Den som representerer en samhandlingsaktør enten gjennom hjemmel, fullmakt eller samtykke. Fullmakt omfatter her delegert rettighet gitt til leverandør av ansvarlig samhandlingsaktør.

Representant kan også være f.eks. verge, fullmektig eller annen bemyndiget person.

En annen type representant er databehandler i betydningen representant for behandlingsansvarlig (personvern).

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet. Se også https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/behandlingsansvarlig-og-databehandler/?id=11274

Ansvarlig aktør

Den som har eller er delegert et ansvar i forbindelse med databehandling.

Koordinator

En aktør som har en koordinerende rolle i tilrettelegging og gjennomføring av datautveksling.

Segmentansvarlig

Den som har en koordinerende rolle innen en bransje. F.eks. Finans Norge på vegne av bankene.

Leverandør

Den som selger eller leverer tjenester, systemer eller lignende. Tjenesteleverandører vil normalt representere en behandlingsansvarlig og også ha rollen som databehandler.

2. Tiltrodde tredjeparter

Tiltrodde tredjeparter image
Figur 2. Tiltrodde tredjeparter
Tabell 2. Elementer i view for Tiltrodde tredjeparter
Element Beskrivelse

Identitetsleverandør

F.eks. ID-porten.

Tiltrodd tredjepart (TTP)

Samlebetegnelse på aktører som yter en eller flere sikkerhetstjenester, og som to, for hverandre ukjente, kommuniserende parter har tiltro til. TTP-ens rolle er å øke tiltroen til at meldinger og transaksjoner overføres til den tilsiktede mottaker til rett sted og på en korrekt måte. I tilfelle tvister skal det finnes metoder for å generere bevis.

Avtaleforvalter

En separat avtaleforvalter vedlikeholder samhandlingsspesifikasjoner på vegne av samhandlingsaktørene og oppretter samhandlingsavtaler som et mellomledd mellom aktørene. Dette reduserer det totale antallet samhandlingsavtaler vesentlig, og kan gi større fleksibilitet når det gjelder mulige samhandlingsparter.

Sertifikatutsteder

Utsteder av SSL-sertifkat eller tilsvarende. Eksempel: Buypass.