Datadeling

datadeling logo

Datadeling handler om å forsyne forretningsprosesser og dataanalyse med nødvendig datagrunnlag.

i arbeid

1. Generelt

1.1. Hva er "datadeling"?

Formålet med datadeling er å forsyne forretningsprosesser og dataanalyse med nødvendig datagrunnlag for aktuell opgaveløsning.

De fleste aktører sitter på begge sider i dette bildet, og må kunne både dele og innhente data. Det skilles på rollene som tilbyder og konsument.

I noen sammenhenger skilles det også mellom data og hendelser. En hendelse kan f.eks. være at det er gjort et vedtak i en sak, noe som utløser behov for å informere andre. Dette gjøres typisk gjennom meldinger som gir varsel (notifikasjon) om hva som har skjedd, der konsumentene så eventuelt må tilbake til tilbyder for å ta rede på detaljene.

Begrepet datadeling omfatter her dessuten meldingsutveksling i tverrgående prosesser, dvs. prosesser som går på tvers av ulike organisasjonsenheter eller virksomheter.

1.2. Motivasjon for deling av data

Deling av data er definert som et insatsområde i regjeringens digitaliseringsstrategi for 2019-2025.

Bakgrunnen for dette ligger i verdien for ulike interessenter, enten det dreier seg om egen oppgaveløsning, verdiøkende tjenester eller sekundær bruk i form av dataanalyse.

Grovt sett, kan en si at det finnes følgende formål for "datadeling":

  1. Generell deling av data, for vilkårlige tredjeparter og deres formål. Dette kan være primærbruk i egen oppgaveløsning, eller sekundær bruk i form av verdiøkende tjenester eller dataanalyse.

  2. Samhandling mellom samhandlingsaktører i tverrgående prosesser.

For den som skal dele data, kan motivasjonen for "generell deling av data" være vanskelig å få øye på. Det kreves effektive virkemidler og gode fellesløsninger for at dette skal prioriteres på bekostning av egen oppgaveløsning, spesielt der det følger med risiko for å trå feil med tanke på informasjonssikkerhet (kompromittering av taushetsbelagte opplysninger).

1.3. Datadeling i kontekst

Datadeling gir ikke verdi uten at data benyttes i oppgaveløsning og tjenesteproduksjon.

Datadeling inngår i saksbehandling og tverrgående prosesser for tjenesteproduksjon.

Aktuelle mål om sammenhengende tjenester for personer og virksomheter, krever fungerende arbeidsprosesser på tvers av forvaltningen. Dette omtales gjerne som tverrgående prosesser.

Utvikle
Figur 1. Utvikle, drift og forvalt tverrgående prosess

Tverrgående prosesser finnes i flere former.

De enkleste prosessene kan kartlegges og standardiseres. Slike prosesser kan typisk automatiseres - så langt det er mulig å definere reglene for dette (eventuelt med kunstig intelligens)

For mer komplekse oppgaver kreves andre tilnærminger. De mest komplekse oppgavene løses av kunnskapsmedarbeidere i økosystemer på tvers av forvaltningen. Arbeidsprosessene kan ikke da på forhånd kartlegges eller automatiseres i sin helhet, men en kan støtte saksbehandlere med verktøy for dynamisk saksbehandling og enkelte deler av prosessene kan kanskje uansett automatiseres.

Sammenheng - datadeling og faste vs. dynamiske prosesser image
Figur 2. Sammenheng - datadeling og faste vs. dynamiske prosesser

1.4. Omfang og avgrensing for området datadeling

Området datadeling kan ses som del av informasjonsforvaltning som et større område.

i arbeid I arbeid (høst 2019)

Som en pragmatisk tilnærming, gis her et forslag til temaområder innen datadeling der avgrensingen mot tilsvarende områder innen informasjonsforvaltning ikke er spesifisert. Dette er temaer som uansett må dekkes.

Foreløpig oversikt over prioriterte temaområder innen datadeling:

Prioriterte temaer innen datadeling (2019) image
Figur 3. Prioriterte temaer innen datadeling (2019)
Beskrivelsene bygges ut og oppdateres i tilknytning til løpende prosjektarbeid.

2. Felles referansemodeller for datadeling

Disse modellene er tatt fram for å gi felles referanse og rammer for beskrivelser av ulke aspekter inn området datadeling.

Se modelleringskonvensjoner om gjeldende modelleringskonvensjoner (verdistrømmer).

2.1. Overordnet verdistrøm for datadeling

Ende-til-ende verdistrømmer for både datatilbydere og datakonsumenter er vist i følgende figur.

Overordnet verdistrøm for deling av data
Figur 4. Overordnet verdistrøm for deling av data

Videre kommentarer til figuren over: TBD.