Nasjonalt arkitekturverksted

Nasjonalt arkitekturverksted inneholder arkitekturdokumentasjon og modeller av interesse på tvers av virksomheter og sektorer i Norge, og baserer seg på verktøy som egner seg for åpent samarbeid om innholdsproduksjon. Publisert materiale utgjør et supplement til nettsidene til Digdir. Deler av innholdet vil finnes i arbeidsversjoner..

1. Formål og omfang

Hovedformålet med Nasjonalt arkitekturverksted er å understøtte åpent samarbeid om strukturert og sammenhengende arkitekturdokumentasjon på tvers av virksomheter og sektorer.

Omfanget er inntil videre ikke avklart. Innholdet må bygges gradvis og behovsstyrt, og kost/nytte må vurderes løpende opp mot hva som kommer ut av andre initiativ.

Utgangspunktet (2019) har vært arbeid med referansearkitekturer, herunder referansearkitektur for datautveksling, men det er lagt opp til en innholdsstruktur som kan romme mer og utvikles parallelt på ulike områder. Det legges vekt på konsistens, helhet og gjenbruk av tekst og modeller.

Arkitekturmodeller og annet innhold som egner seg for gjenbruk og tilpasning i ulike sektorer og virksomheter versjonsstyres og pakkes for distribusjon via github. Deler av dette finnes også publisert som navigerebare web-sider.Se tips om arkitekturmodellering og samarbeid i Archi.

2. Tips for aktuelle målgrupper

Primære målgrupper er i utgangspunktet (2019) virksomhetsarkitekter, løsningsarkitekter og tech leads, men det kan bli aktuelt å utvide og gjøre tilpasninger for andre interessenter.

Aktuelle tips for de primære målgruppene:

Under referansearkitektur for datautveksling finner du både konseptuelle beskrivelser og mer konkret veiledning for bruk av samhandlingsmønstre og fellesløsninger.

3. Om innholdsstrukturer og innholdsfortegnelser

Det skilles mellom innhold og presentasjon, slik at det basert på det samme innholdet kan publiseres ulike innganger og mer eller mindre forenklede innholdsfortegnelser for ulike brukergrupper.

Den grunnleggende innholdsstrukturen er basert på en tilpasning av arkitekturrammeverket TOGAF 9.2. Dette er gjort for kunne ivareta hensyn til helhet og sammenheng over tid, samtidig som det benyttes begreper som svært mange arkitekter er kjent med.

nasjonalt arkitekturbibliotek
Figur 1. Overordnet struktur og innhold i Nasjonalt arkitekturverksted.

4. Om teknisk plattform

Det er standardisert på Asciidoc som kildeformat for tekstbasert dokumentasjon og Archimate utvekslingsformat som standard for arkitekturmodeller. Disse formatene tillater semantisk merking av innholdet slik at det kan prosesseres. Det er f.eks. fullt mulig å generere Asciidoc fra Archimate-modeller og vice versa.

Asciidoc-formatet er rent tekstbasert, og kan derfor versjonsstyres og distribueres gjennom Git, f.eks. med produkter som Github, Gitlab eller Gitbucket.

Som publiseringsplattform benyttes Antora. Antora lar deg sy sammen Asciidoc-innhold fra ulike git-biblioteker og publisere på web.

Noen brukergrupper vil foretrekke å bruke velkjente produksjonsverktøy som f.eks. Word eller Google Docs. Innhold fra slik verktøy kan eventuelt importeres til Asciidoc.

Gratisverktøyet Archi benyttes (per 2020) av Digdir for Archimate-modellering og webpubliserung. Innhold som kan være interessant å gjenbruke i sektor- eller virksomhetsspesifikke arkitekturmodeller, distribueres både i Archi-format og i standard Archimate eksportformat.

Både Antora og Archi er åpen kildekode og gratis å bruke.

Se også:

5. Om innholdsforvaltning

5.1. Roller og aktører

Digaliseringsdirektoratet forvalter plattformen og er hovedansvarlig for innholdet i biblioteket.

Ulike virksomheter eller organer kan fungere som redaksjon for ulike temaområder.

5.2. Produksjonsprosesser og livssyklusadministrasjon

Status for hver innholdsmodul angis av attributt for livssyklus. Dette gjelder både for tekst (Asciidoc) og arkitekturmodeller (Archimate).