Meldingsforsendelse

1. Generisk forsendelse

Det mest grunnleggende mønsteret for meldingsutveksling omhandler enkeltvise meldinger fra en avsender til en kjent mottaker

1.1. Introduksjon

Generisk mønster for meldingsforsendelse til kjent mottaker beskriver meldingsutveksling i form av enkeltvise meldinger fra en avsender til en kjent mottaker. De konseptuelle beskrivelsene som gis her danner grunnlag for beskrivelser av mer avanserte og spesialiserte mønstre; men kan også stå på egne ben, med egne løsningsmønstre.

Beskrivelsene skiller mellom

 1. Det konseptuelle arkitekturmønsteret

 2. Praktisk anvendelser i form av løsningsmønstre med mer konkret veiledning, f.eks. til bruk av nasjonale fellesløsninger.

1.2. Brukstilfeller

Aktuelle brukstilfeller for Generisk mønster for meldingsforsendelse til kjent mottaker:

 • melding om hendelser og data mellom to kjente parter i tverrgående forretningsprosesser, f.eks. saksbehandlingsprosesser.

 • melding om hendelser og data til datalagringsløsninger

1.3. Grunnleggende konsepter og forutsetninger

1.3.1. Logisk og fysisk dataflyt

Følgende arkitekturtegning illustrerer helt grunnleggende konsepter.

Generisk meldingsforsendelse image
Figur 1. Generisk meldingsforsendelse

1.3.3. Avtaleforvaltning

Det forutsettes at det finnes avtaler mellom avsender og mottaker som ivaretar hensyn til interoperabilitet og informasjonssikkerhet.

Følgende figur illustrerer det generelle konseptet.

Generisk meldingsforsendelse inkl. avtaleforvaltning image
Figur 2. Generisk meldingsforsendelse inkl. avtaleforvaltning

Begrepene Avtaleforvalter og Samhandlingsavtale kan her forstås på ulike måter, avhengig av sammehengen (slik dette også framkommer av mer spesialiserte arkitekturmønstre).

Følgende figur illustrerer dette.

Former for avtaleforvaltning image
Figur 3. Former for avtaleforvaltning

Avtaler kan altså gjøres på flere måter:

 1. Bilateral avtale, der avtalen registreres direkte hos hver av partene.

 2. Bilateral avtale, der avtalen registreres hos tiltrodd tredjepart (avtaleforvalter).

 3. Avtalefellesskap, der avtalen registreres hos tiltrodd tredjepart (avtaleforvalter/fellesskapsforvalter) og der andre aktører eventuelt kan registrere tilsvarende kapabiliteter for sending og mottak.

De konseptuelle beskrivelsene tar høyde for at det kan finnes et avtalefellesskap, men dette er ikke en forutsetning for dette, generiske, arkitekturmønsteret.

1.3.4. Samhandlingsspesifikasjoner

Samhandlingsspesifikasjoner ligger til grunn for samhandlingsavtaler (se foregående avsnitt). For _Generisk mønster for meldingsforsendelse til kjent mottaker omfatter dette:

 • Tekniske spesifikasjoner: Muliggjør datautveksling mellom systemer. Omfatter transportprotokoller, meldingsformater, teknisk feilhåndtering, eventuell orkestreringsløsninger, m.m..

 • Semantisk spesifikasjoner: Muliggjør utveksling av meningsfull informasjon. Omfatter metadata og datamodeller for aktuelle meldingsformater.

 • Organisatorisk: Muliggjør forretningsprosesser på tvers av organsiasjonsenheter og systemer. Omfatter spesifikasjon av meldingsflyt på tvers av delproseser eller prosessteg (koreografi).

I dette (generiske) arkitekturmønsteret, gjøres et minimum av konkrete spesifikasjoner.

Følgende presiseres spesielt:

Dersom det skal utveksles meldinger i noen form for sammenhengende prosess, kreves en løsning for korrelering av meldinger. Det forutsettes her at det avtales en meldingsprotokoll på applikasjonslaget for dette med en parameter kalt "ConversationId" eller tilsvarende.

1.4. Kapabilitetskart - relevante kapabiliteter

Modellen under viser hovedinndelingen i kapabiliteter for meldingsforsendelse mellom en avsender og en mottaker.

Kapabiliteter - meldingsforsendelse image
Figur 4. Kapabiliteter - meldingsforsendelse
Tabell 1. Elementer i view, Kapabiliteter for generisk meldingsforsendelse
Element Beskrivelse

Avsender

Den som sender en elektronisk melding eller tilsvarende.

Mottaker

Den som mottar en elektronisk melding eller tilsvarende.

Klargjøre for deling av data ved forsendelse

Evne til å klargjøre for meldingsutveksling med eksterne parter.

Sende data

Evnen til å sende data til en mottaker.

Motta data

Evnen til å motta en en forsendelse fra en avsender.

Realiseringen av disse kapabilitetene er beskrevet i det følgende; først konseptuelt, så med løsningsspefikke eksempler eller anbefalinger.

1.5. Konseptuelle beskrivelser (arkitekturbyggeklosser)

1.5.1. Klargjøring for meldingsforsendelse

Modellen under detaljerer hvordan en samhandlingsaktør, som i dette tilfellet normalt vil være en avsender eller mottaker, blir klar for å sende data som en melding. Dette gjøres ved å inngå nødvendige avtaler for meldngsforsendelse og registrere nødvendige data i registre som er tilgjengelig for de andre samhandlingsaktørene i fellesskapet. Det vil kunne være forskjeller på hva som er nødvendig å gjøre avhengig av om samhandlingsaktøren er en avsender eller mottaker, men normalt vil man inneha begge roller i fellesskapet.

Klargjør for eMelding (arkitekturmønster) image
Figur 5. Klargjør for melding (arkitekturmønster)

Forklaring til figur:

Tabell 2. Elementer i view for Klargjør for melding (arkitekturmønster)
Element Beskrivelse

Samhandlingsaktør

Samlebetegnelse på roller som inngår i en samhandlingsprosess og samhandler med en annen samhandlingsaktør. Kan være en tilbyder, konsument, avsender, mottaker, leverandør etc.

Klargjøre for deling av data ved forsendelse

Evne til å klargjøre for meldingsutveksling med eksterne parter.

Interoperability specification

Spesifikasjoner for hvordan man samhandler i et fellesskap. Dette kan være meldingsformater, krav til tekniske komponenter etc.

Samhandlingsavtale

Avtale som regulerer forhold tilknyttet samhandlingen mellom to parter, eller deltakerne ie et fellesskap for meldingsutveksling.

Kapabilitetsbeskrivelse

Strukturert beskrivelse av evner og kapabiliteter relevante for samhandling i fellesskapet

Mottakeradresse

Teknisk adresse for hvor meldinger skal sendes. Dette kan være adressen til mottaker direkte eller mottakers integrasjonspunkt.

Mottakersertifikat

Offentlig nøkkel benyttes for kryptering og validering av signatur.

Privat nøkkel benyttes til dekryptering og signering av meldinger.

Avsendersertifikat

Offentlig nøkkel benyttes for kryptering og validering av signatur.

Privat nøkkel benyttes til dekryptering og signering av meldinger.

Klargjør for melding

Prosessen med å klargjøre for melding ved å inngå nødvendige avtaler og tilgjengeliggjøre nødvendig informasjon til andre samhandlingsaktører.

Inngå avtaler for meldingsforsendelse

Prosessen med å inngå bilaterale avtaler med sammhandlingsparter eller innmelding i et fellesskap. F.eks. gjennom å akseptere spesifikke avtaler, vilkår eller kontrakter og innrette seg etter reglene og forpliktelsene som gjelder i et fellesskap (community), eller det som er avtalt mellom samhanslingsaktørene.

Registrer kapabiliteter

Registering av kapabiliteter vil si å tilgjengeligjøre for avsendere og konsumenter hvilke meldinger og formater man kan motta og hvilke ressurser og tjenester man tilbyr.

Registrer adresser

Med adresse menes nødvendig informasjon for å få tilgang til tjenester fra tilbyder eller for å sende melding til mottaker av meldinger.

Registrer sertifikater

Tilgjengeliggjøre for samhandlende parter sertifikater for bruk ved forsendelser. Dette kan være generelle eller domenespesifikke sertifikater. Eventuelt spesifikt for enkelet forretningsområder.

Sertifikater må forvaltes og fornyes etter gjeldende regler for å være gyldige og egnet for bruk.

Kapabilitetsregistrering

Tjeneste for å registrere kapabiliteter

Adresseregistrering

Tjeneste for å registrere adresse for å sende melding til mottaker.

Sertifikatregisterering

Tjeneste for å registrere serifikater i felles katalogtjeneste.

1.5.2. Operativ meldingsforsendelse

1.5.2.1. Send melding

Her beskrives en referansemodell for operativ meldingsforsendelse. Merk: Enkelte prosess-steg kan være uaktuelle, avhengig av dataene som utveksles og spesifikasjonene for samhandling innen et eventuelt avtalefellesskap.

Send melding (arkitekturmønster) image
Figur 6. Send melding (arkitekturmønster)

Forklaring til figur:

Tabell 3. Elementer i view for Send melding (arkitekturmønster)
Element Beskrivelse

Avsender

Den som sender et brev, en pakke, en e-post, en elektronisk melding, en SMS eller lignende.

Sende data

Evnen til å sende data til en mottaker.

Meldingsinnhold

Meldingsinnholdet eller informasjonen som skal sendes til ekstern part.

Mottakersertifikat

Offentlig nøkkel benyttes for kryptering og validering av signatur.

Privat nøkkel benyttes til dekryptering og signering av meldinger.

Mottakeradresse

Teknsik adresse til hvor meldinger skal sendes.

Avsendersertifikat

Offentlig nøkkel benyttes for kryptering og validering av signatur.

Privat nøkkel benyttes til dekryptering og signering av meldinger.

Forsendelse

Den pakken som sendes til mottaker. Inkluderer forretningsmelding, metadata, adresse etc.

Send melding

Prosessen med å sende en eMelding til en mottaker ved hjelp av fellestjenester.

Kontroller mottakers kapabiliteter

Prosess for å slå opp og kontrollere mottakers evner til samhandling innenfor fellesskapet.

Formater melding

Prosess for å tilpasse informasjonspakken til mottakers kapabiliteter og fellesskapets standarder.

Krypter melding

Prosess med å sikre forsendelsen. Inkluderer konfidensialitets- og integritetssikring der dette er nødvendig. Normalt gjøres dette ved hjelp av kryptografi og sertifikater.

Adresser forsendelse

Prosess med å adressere forsendelsen. Dette kan være til mottaker direkte eller til dennes representant eller aksesspunkt.

Signer forsendelse

Prosessen med å signere meldingen som sendes til mottaker. Til dette benyttes eget sertifikats private nøkkel.

Ekspeder melding

Prosessen med å sende melding til mottaker.

Kapabilitetsoppslag

Tjeneste for å slå opp kapabilitetene til en samhandlingspart

Datatransformasjon

Tjeneste for transformere data og meldinger til andre formater.

Sertifikatoppslag

Tjeneste for å hente krypteringssertifkat til mottaker.

Adresseoppslag

Tjeneste for å slå opp adressen til en mottaker.

Signeringstjeneste

Tjeneste for å signere en elektronisk melding. For eMelding er det signatur i form av elektronisk segl som er mest relevant.

Datautvekslings-tjeneste

Tjeneste for utveksling av data. Samme som data exchange service. Benyttes av avsender og mottaker for transport av meldinger.

Sporingstjeneste

Tjeneste for sporing (audit) av meldinger.

1.5.2.2. Motta melding

Motta melding detaljerer prosessen med å motta en melding etter klargjøring for forsendelse. Alle stegene i prosessen vil ikke alltid være nødvendig avhengig av dataene som utveksles og spesifikasjonene for samhandling innen fellesskapet.

Motta melding (arkitekturmønster) image
Figur 7. Motta melding (arkitekturmønster)

Forklaring til figur:

Tabell 4. Elementer i view for Motta melding (arkitekturmønster)
Element Beskrivelse

Mottaker

Den som mottar en melding.

Motta melding

Evnen til å motta, validere og kvittere for mottatte meldinger.

Forsendelse

Den pakken som sendes til mottaker. Inkluderer forretningsmelding, metadata, adresse etc.

Avsendersertifikat

Offentlig nøkkel benyttes for kryptering og validering av signatur.

Privat nøkkel benyttes til dekryptering og signering av meldinger.

Mottakersertifikat

Offentlig nøkkel benyttes for kryptering og validering av signatur.

Privat nøkkel benyttes til dekryptering og signering av meldinger.

Motta melding

Prosessen med å motta melding. Består av flere delprosesser.

Etter mottak må mottaker følge opp og håndtere innholdet i meldingen.

Motta forsendelse

Prosessen med å motta en melding fra avsender

Kontroller forsendelse

Prosessen med å kontrollere om forsendelsen er autentisk og fra en legitim avsender.

Dekrypter melding

Prosessen med å dekryptere mottatt melding.

Valider forsendelse

Prosessen med å kontrollere om innholdet i en forsendelse er i henhold til avtale og avtalte formater.

Datautvekslings-tjeneste

Tjeneste for utveksling av data. Samme som data exchange service. Benyttes av avsender og mottaker for transport av meldinger.

Sporingstjeneste

Tjeneste for sporing (audit) av meldinger.

Signaturvaliderings-tjeneste

Tjeneste for å validere og verifisere elektronsike signaturer. I forbindelse med eMelding er det kontroll av elektronisk segl som er mest relevant.

Datavaliderings-tjeneste

Tjeneste for å validere meldinger mot format og forventet innhold.

2. 4-hjørners-modellen

2.1. Generelt

Begrepet "firehjørnersmodell", eller “4-corner model”, stammer fra EU-s CEF eDelivery.

Følgende figur illustrerer aktuelle konsepter:

Firehjørnersmodellen - forvaltningsmessig image
Figur 8. Firehjørnersmodellen - forvaltningsmessig
Denne modellen kan minne om en "tjenestebuss" (ESB), der det også finnes tilsvarende løs kopling mellom avsender og mottaker. Den grunnleggende forskjellen er at dette mønsteret er fullstendig distribuert og skalerer "uendelig" over www på global basis.

I firehjørnersmodellen kommuniserer avsenders og mottakers systemer via hver sine aksesspunktløsninger. Aksesspunktene konverterer mellom applikasjonsspesifikke protokoller og en standardisert, sikker meldingsprotokoll over aktuell kommunikasosjonsinfrastruktur.

Hvert aksesspunkt blir en node i et tillitsfelleskap.

Aksesspunktene kan eventuelt integreres i avsenders og mottakers systemer. Om dette gjøres på begge sider, vil en rent fysisk ha en punkt-til-punkt forbindelse, men uten at det endrer konseptet som sådan.

Nærmere om "hjørnene":

Hjørne 1 representerer back-end systemet (som ligger innenfor avsenders juridiske ansvar) som sender melding til et annet back-end system (hjørne 4).

Hjørne 2 (aksesspunkt for avsender) Samhandler med hjørne 1 og slår opp mottakers adresse og kapabiliteter. Aksesspunktet har evnen til å sende på en sikker og pålitelig måte til et annet aksesspunkt.

Hjørne 3 (aksesspunkt for mottaker) Mottakers aksesspunkt har teknisk evne til å motta meldinger på en sikker og pålitelig måte og samhandle med hjørne 4.

Hjørne 4 representerer back-end systemet til mottaker.

2.2. Egenskaper ved 4-hjørnersmodellen

 • Løs kopling mellom avsender og mottaker

 • Sikker meldingsinfrastruktur mellom aksesspunktene

 • Avtaleforvaltning gjennom betrodd tredjepart

 • Mulighet for å oppdage tjenestetilbydere og inngå avtaler runtime

 • Ubegrenset skalering

 • Mulig å opprette flere communities

2.3. Backend-integrasjon

I 4-hjørnersmodellen er det fleksibilitet gjennom hvordan man velger å integrere aksesspunktet med egen IT-arkitektur og IT-infrastruktur. Sett fra avsenderapplikasjonen er det tre måter å integrere hjørne 1/hjørne 2 og hjørne 3/hjørne 4.

2.3.1. Tett kobling

Avsender applikasjon og aksesspunkt er tett koblet ved at avsender applikasjonen har integrert funksjonaliteten til aksesspunktet. Det blir dermed et en-til-en forhold mellom aksesspunkt og avsender applikasjonen.

2.3.2. Semi-tett kobling

Avsender applikasjonen og aksesspunkt er semi-tett koblet ved at back-end og aksesspunkt er løst koblet internt, men del av det samme interne IT-arkitekturen og IT-infrastrukturen. Et aksesspunkt kan håndtere flere avsender applikasjoner.

2.3.3. Løs kobling

Avsender applikasjonen og aksesspunkt er løst koblet og ikke en del av samme interne IT-arkitektur og IT-infrastruktur. Ett aksesspunkt kan håndtere meldingsutveksling for mange avsender applikasjoner fra flere virksomheter.

Ved løs kobling er det spesielle hensyn ved ende til ende kryptering og integritet. Det er hjørne 1 som må pakke og kryptere informasjonen og kun hjørne 4 som kan dekryptere. Hjørne 2 og hjørne 3 har ikke lov til å pakke om, fjerne eller legge til noe til meldingen og fungerer kun som en ruting mekanisme.

3. eMelding

3.1. Introduksjon

eMelding framstilles her som en løsningsnær spesialisering av 4-hjørners-modellen. Dette er en norsk variant av EU-s CEF eDelivery for asynkron meldingsutveksling. Det finnes flere eksisterende anvendelser og gjenbrukbare løsninger for å realisere eDelivery i ulike land og virksomheter.

eMelding (og eDelivery) angir tekniske spesifikasjoner, standarder, programvare, fellesløsninger og støttetjenester for sikker meldingsutveksling mellom medlemmer i et felles nettverk.

Når man er del av fellesskapet, vil man kunne sende meldinger til andre parter i fellesskapet uten å måtte inngå bilaterale avtaler om dette. Hver enkelt part registrerer sine samhandlingskapabiliteter i felles registre, for andre til å oppdage. Dette dreier seg i hovedsak om hvilke prosesser og meldinger som støttes.

Meldingsspesifikasjonene i eDelivery støtter mønstre for request-reply og korrelering av meldinger i prosessinstanser.

3.3. Anvendelse av eMelding i PEPPOL-infrastrukturen i Norge

3.3.1. Generelt

Innen EU anvendes eDelivery innen flere domener og nettverk. I Norge anvendes eDelivery/eMelding så langt (2020) innen domenet e-handel i PEPPOL-nettverket, i regi av OpenPEPPOL som forvaltningsorgan (segmentsansvarlig) for multilaterale avtaler.

OpenPEPPOL is a non-profit international association under Belgian law (Association Internationale Sans But Lucratif – AISBL) and consists of both public sector and private members. The association has assumed full responsibility for the development and maintenance of the PEPPOL specifications, building blocks and its services and implementation across Europe.

Beskrivelsene her viser på hvordan den generiske referansearkitekturen for eMelding kan realiseres med arkitektur- og løsningskomponenter som inngår i PEPPOL-infrastrukturen; basert på CEF eDelivery.

Utover de arkitekturtegningene som presenenteres her, henvises til omfattende veiledningsmateriell fra eDelivery og PEPPOL.

PEPPOL eDelivery Network overview
Figur 9. PEPPOL eDelivery Network overview

Arkitektur- og løsningsbyggeklosser:

 • CEF SMP (Service Metadata Publisher): Oppslagstjeneste for å finne adresse og kapabiliteter for aktuell mottaker. Inneholder mottakers ID, aksesspunktadresse og dokumenttyper som mottaker kan motta. Aktuelle løsninger: ELMA.

 • BCP (Business Certificate Publisher): Sertifikatutsteder. Løsninger: Se https://vefa.difi.no/bcp/.

 • Adressetjenesten CEF SML (Service Metadata Locater): Global oppslagstjeneste for å finne fram til aktuell SMP.

 • BCL (Business Certificate Locator): Oppslagstjeneste for å finne BCP (introdusert ifm. Enhanced PEPPOL eDelivery Network).

 • Elektronisk mottakeradresseregister (ELMA): Norsk register over foretak som kan ta i mot dokumenter i standardisert EHF-format.

3.3.2. Klargjør for deling av data ved forsendelse (eMelding)

Klargjør for eMelding (løsningsmønster) image
Figur 10. Klargjør for eMelding (løsningsmønster)

Forklaring til figur:

Tabell 5. Elementer i view for Klargjør for eMelding (løsningsmønster)
Element Beskrivelse

Samhandlingsaktør

Samlebetegnelse på roller som inngår i en samhandlingsprosess og samhandler med en annen samhandlingsaktør. Kan være en tilbyder, konsument, avsender, mottaker, leverandør etc.

Klargjøre for deling av data ved forsendelse

Evne til å klargjøre for meldingsutveksling med eksterne parter.

Klargjør for melding

Prosessen med å klargjøre for melding ved å inngå nødvendige avtaler og tilgjengeliggjøre nødvendig informasjon til andre samhandlingsaktører.

Inngå avtaler for meldingsforsendelse

Prosessen med å inngå bilaterale avtaler med sammhandlingsparter eller innmelding i et fellesskap. F.eks. gjennom å akseptere spesifikke avtaler, vilkår eller kontrakter og innrette seg etter reglene og forpliktelsene som gjelder i et fellesskap (community), eller det som er avtalt mellom samhanslingsaktørene.

Registrer kapabiliteter

Registering av kapabiliteter vil si å tilgjengeligjøre for avsendere og konsumenter hvilke meldinger og formater man kan motta og hvilke ressurser og tjenester man tilbyr.

Registrer adresser

Med adresse menes nødvendig informasjon for å få tilgang til tjenester fra tilbyder eller for å sende melding til mottaker av meldinger.

Registrer sertifikater

Tilgjengeliggjøre for samhandlende parter sertifikater for bruk ved forsendelser. Dette kan være generelle eller domenespesifikke sertifikater. Eventuelt spesifikt for enkelet forretningsområder.

Sertifikater må forvaltes og fornyes etter gjeldende regler for å være gyldige og egnet for bruk.

Kapabilitetsregistrering

Tjeneste for å registrere kapabiliteter

Adresseregistrering

Tjeneste for å registrere adresse for å sende melding til mottaker.

Sertifikatregisterering

Tjeneste for å registrere serifikater i felles katalogtjeneste.

OpenPeppol

Elektronisk mottakerregister (ELMA)

Med ELMA får brukerne dine oversikt over alle virksomheter i Norge som kan motta elektroniske fakturaer i henhold til EHF-standarden.

CEF SML

Service Metadata Locator

BCL

Business Certificate Locater

BCP (CommFides eller Buypass)

Business Certificate Publisher

3.3.3. Operativ deling av data ved forsendelse (eMelding)

3.3.3.1. Send eMelding
Send eMelding (løsningsmønster) image
Figur 11. Send eMelding (løsningsmønster)

Forklaring til figur:

Tabell 6. Elementer i view for Send eMelding (løsningsmønster)
Element Beskrivelse

Avsender

Den som sender et brev, en pakke, en e-post, en elektronisk melding, en SMS eller lignende.

Sende data

Evnen til å sende data til en mottaker.

Send melding

Prosessen med å sende en eMelding til en mottaker ved hjelp av fellestjenester.

Kontroller mottakers kapabiliteter

Prosess for å slå opp og kontrollere mottakers evner til samhandling innenfor fellesskapet.

Formater melding

Prosess for å tilpasse informasjonspakken til mottakers kapabiliteter og fellesskapets standarder.

Krypter melding

Prosess med å sikre forsendelsen. Inkluderer konfidensialitets- og integritetssikring der dette er nødvendig. Normalt gjøres dette ved hjelp av kryptografi og sertifikater.

Adresser forsendelse

Prosess med å adressere forsendelsen. Dette kan være til mottaker direkte eller til dennes representant eller aksesspunkt,

Signer forsendelse

Prosessen med å signere meldingen som sendes til mottaker. Til dette benyttes eget sertifikats private nøkkel.

Eksepeder melding

Prosessen med å sende melding til mottaker.

Kapabilitetsoppslag

Tjeneste for å slå opp kapabilitetene til en samhandlingspart

Datatransformasjon

Tjeneste for transformere data og meldinger til andre formater.

Sertifikatoppslag

Tjeneste for å hente krypteringssertifkat til mottaker.

Adresseoppslag

Tjeneste for å slå opp adressen til en mottaker.

Signeringstjeneste

Tjeneste for å signere en elektronisk melding. For eMelding er det signatur i form av elektronisk segl som er mest relevant.

Datautvekslings-tjeneste

Tjeneste for utveksling av data. Samme som data exchange service. Benyttes av avsender og mottaker for transport av meldinger.

Sporingstjeneste

Tjeneste for sporing (audit) av meldinger.

CEF SML

Service Metadata Locator

Elektronisk mottakerregister (ELMA)

Med ELMA får brukerne dine oversikt over alle virksomheter i Norge som kan motta elektroniske fakturaer i henhold til EHF-standarden.

BCL

Business Certificate Locater

BCP (CommFides eller Buypass)

Business Certificate Publisher

PEPPOL

3.3.3.2. Motta eMelding
Motta eMelding (løsningsmønster) image
Figur 12. Motta eMelding (løsningsmønster)

Forklaring til figur:

Tabell 7. Elementer i view for Motta eMelding (løsningsmønster)
Element Beskrivelse

Mottaker

Den som mottar en elektronisk melding eller tilsvarende.

Motta melding

Evnen til å motta, validere og kvittere for mottatte meldinger.

Motta melding

Prosessen med å motta melding. Består av flere delprosesser.

Etter mottak må mottaker følge opp og håndtere innholdet i meldingen.

Motta forsendelse

Prosessen med å motta en melding fra avsender

Kontroller forsendelse

Prosessen med å kontrollere om forsendelsen er autentisk og fra en legitim avsender.

Dekrypter melding

Prosessen med å dekryptere mottatt melding.

Valider forsendelse

Prosessen med å kontrollere om innholdet i en forsendelse er i henhold til avtale og avtalte formater.

Datautvekslings-tjeneste

Tjeneste for utveksling av data. Samme som data exchange service. Benyttes av avsender og mottaker for transport av meldinger.

Sporingstjeneste

Tjeneste for sporing (audit) av meldinger.

Signaturvaliderings-tjeneste

Tjeneste for å validere og verifisere elektronsike signaturer. I forbindelse med eMelding er det kontroll av elektronisk segl som er mest relevant.

Datavaliderings-tjeneste

Tjeneste for å validere meldinger mot format og forventet innhold.

PEPPOL