Situasjonsrapport per september 2020

1. Foreliggende leveranser

Foreliggende leveranser fra arbeidet med referansearkitekturer i regi av Nasjonal arkitektur i Digdir dekker følgende basismønstre for datautveksling:

 • Forespørsel-svar (herunder eOppslag)

 • Enveis forsendelse (herunder eMelding)

 • Publisering og konsumering av hendelsesstrømmer (herunder eNotifikasjon)

Dette finnes dokumentert som en sammenhengende e-bok om Referansearkitektur for datautveksling.

Det finnes utover dette skisser, planer og pågående arbeid innen flere områder i Digdir og eksternt som er relevant for videre arbeid med referansearkitekturer. Her nevnes spesielt:

 • Referansemodeller for deling av data (verdistrømbeskrivelser, kapabiliteter, verktøykasse) i regi av Digdir

 • Pågående prosjekt for sammenhengende tjenester i regi av Digdir

 • Pågående arbeid med referansearkitekturer og målbilder i sektorene, f.eks. innen API management og IAM

 • Internasjonalt arbeid med nye referansearkitekturer og målbilder, særlig i EU

2. Tilbakemeldinger fra intervjuer

Digdir gjennomførte våren 2020 en serie intervjuer med AU-representantene og nøkkelpersoner i Skate-virksomhetene for å få innsikt i behov og ønsker rundt arbeidet med nasjonal arkitektur. Her var arbeidet med referansearkitekturer ett av flere temaer.

Oppsummering av tilbakemeldinger om referansearkitekturer:

 • Foreliggende materiale oppfattes av de fleste som nyttig, og det oppfordres til videre arbeid.

 • Deler av innholdet framstår som teoritungt og abstrakt for noen.

 • Det er vanskelig å navigere i web-sidene.

 • Det ønskes mer arbeid med rene løsningsmønstre, i form av "blueprints" for løsningsarkitekter og tech-leads.

 • Det ønskes også eksempler (god praksis) fra faktiske caser; gjerne også fra offentlig-privat samarbeid.

 • Det påpekes at de mønstrene som så langt er beskrevet, er basismønstre, og at reelle behov typisk er mer sammensatte.

 • Mønstre basert på Lenkede data nevnes spesielt – dette er ikke dekket, og savnes.

 • Arbeidsformer som gir rask levering av nytte foretrekkes framfor arbeid som trekker ut i tid.

 • Det ønskes bredere sammensatte arbeidsgrupper.

Andre tilbakemeldinger (utvalg):

 • Viktig å ivareta helheten i nasjonal arkitektur

3. Behov for ny publiseringsløsning og nytt domene

Referansearkitekturerene er tidligere publisert under domenet doc.difi.no med en løsning for produksjon og publisering av e-bøker i Asciidoc-format som også benyttes for standarder og veiledninger innen områdene informasjonsforvaltning og anskaffelser. Tidligere publiseringsløsning utfases desember 2020, etter utskilling av avdeling for anskaffelser (tidligere i Difi) til DFØ. For utarbeidelse og publisering av standarder og veiledninger innen temaområdet informasjonsforvaltning, har en etablert en tilsvarende løsning som tidligere, men nå driftet av Digdir under nytt domene data.norge.no. Denne løsningen støtter arbeid med enkle e-bøker der alle forfattere har alle rettigheter. Eksempel: https://data.norge.no/specification/dcat-ap-no/.

Dokumentasjon av referansearkitekturer har blitt sett som et lengre løp, der det er svært ønskelig å sikre sammenheng mellom ulike deler over tid. Det er også svært ønskelig å kunne utvikle og dele dokumentasjon i åpne samarbeid, med eksklusive skriverettigheter til ulike deler av innholdet forbeholdt ulike redaksjoner og medlemmer.

Det er derfor etablert en løsning for videre arbeid og samarbeid om innholdsproduksjon om referansearkiteturer under Nasjonalt arkitekturverksted; se Om Antora som plattform for samarbeid og publisering av Asciidoc-dokumenter.

Merk: Ambisjonsnivå for videre satsing på et Nasjonalt arkitekturverksted på egen plattform er inntil videre ikke avklart, men den nylig etablerte plattformen fungerer uansett inntil videre som løsning for arbeidet med referansearkitekturer.

4. Behov for opprydding i betegnelser

En har i Norge benyttet betegnelsene eOppslag, eMelding og eNotifikasjon om noen spissede mønstre, men en ser at dette har vært egnet til forvirring. Det bør derfor vurderes å unngå bruk av disse begrepene, eller eventuelt gjøre dem mer generelle.

Betegnelsen eMelding har en sterk knytning til den europeiske arkitekturen for eDelivery, slik den forelå anno 2018, og er innarbeidet etter tidligere høring om strategi for eMelding. Per 2020 arbeides det i EU med flere arkitekturer og mønstre under eDelivery som overskrift, herunder API-baserte arkitekturmønstre (REST-basert). Dagens definisjon av eOppslag (API-kall) og eMelding (asynkrone meldinger) stemmer dårlig overens med dette.