Nettverksaktiviteter

1. FRA21 fellesmøter

FRA21 fellesmøter ble startet i januar 2021 som en møteserie med møter til fast tid hver andre uke for å komme i gang med tverrsektorielt referansearkitekturarbeid.

I invitasjonen til første møte i denne møteserien sto det blant annet:

Vi setter opp faste møter hver andre uke for arbeid med referansearkitekturer framover. Utgangspunktet er referansearkitekturer for datautveksling, slik dette nå ligger på nett (nylig flyttet fra gammel Difi-adresse til nasjonal-arkitektur.github.io). Her vet vi at det er behov for forbedringer og interesse for samarbeid. Det vil også bli aktuelt å gå inn på utvidelser og nye områder, men dette finner vi ut av underveis – koordinert med andre aktiviteter i regi av Digdir. Mer info om dette følger etterhvert.

Deltakerliste og arbeidsform vil tilpasses underveis. Det er interessant å involvere bredt og på tvers av sektorene, samtidig som det erfaringsmessig fungerer best med mindre arbeidsgrupper. Det er foreløpige flere uavklarte spørsmål. Skal vi skille tydelig på aktive bidrag og kvalitetssikring? Skal vi ha en fast kjernegruppe? Ser vi på alle samhandlingsmønstre samlet, eller hver for seg? Hva tar vi først? Hva er målbilder og ambisjonsnivå for de nasjonale referansearkitekturene vs. de sektorielle? Klarer vi å starte ut med et felles begrepsapparat? Hvordan håndterer vi avhengigheter til andre initiativ, slik som f.eks. datafabrikken, «økosystemet», deling av data og sammenhengende tjenester? Vi vil gjerne jobbe behovsdrevet og casebasert, men hvem spør vi om behov og hvilke caser ser vi på?

Dette ble sendt ut til et knippe arkitekter på tvers av sektorene, med åpning for å invitere videre.

Agendaene har i oppstartfasen dreid seg om gi innsikt i status for referansearkitekturarbeidet i sektorene, samt å få opp behov for videre arbeid og samarbeid.

Vi ser for oss at disse fellesmøtene fortsetter inntil videre, men vil se an hyppighet og prioritering opp mot konkret arbeid i mindre arbeidsgrupper.

Du kan delta på fellesmøtene og få opp møtechatten via denne lenken, enten du er invitert eller ikke. Tidspunkt og agenda for neste møte finnes blant de seneste meldingene i chatten (forsøksordning per april 2021).
Du finner presentasjoner, opptak, m.m. fra fellesmøtene under mappen FRA21-fellesmøter (Microsoft OneDrive).

2. ModelX - fra modellutveksling til arkitektursamarbeid

FRA21 samarbeider med en egen nettverksgruppe med arbeidsnavn ModelX for arkitektursamarbeid med løsninger for publisering og utveksling av arkitekturmodeller på tvers av ulike verktøy.

Dette er svært relevant også for samarbeid on referansearkitekturer, der arkitekturmodeller inngår. Det behøves et minimum av felles metamodeller og modelleringskonvensjoner for å kunne utveksle og forstå hverandres modeller. Det kan dessuten være en glidende overgang fra gode eksempler til god praksis og referansearkitekturer.

3. Spissede arbeidsgrupper

3.1. Arbeidsgruppe for RA meldingsutveksling

Denne arbeidsgruppen er per april 2021 under etablering. Flere virksomheter og sektorer har bekreftet interesse for å bidra i arbeidet. Det legges opp til arbeid i mindre kjernegrupper, med deling av status i fellesmøtene.

  • Videreutvikling av dagens referansearkitekturer innen meldingsutveksling/datautveksling

  • Harmonisering av begreper og arkitekturmodeller på tvers av sektorene

  • Harmoniserte målbilder og strategier for nasjonale og sektorielle infrastrukturer for meldingsutveksling, i tråd med tilsvarende fra EU

  • Veiledning om valg av utvekslingsmønstre og teknologi ut fra forretningsmessige behov og krav til tjenestekvalitet

  • Case-basert arbeid

  • Forankring av nasjonale referansearkitekturer og strategier

3.2. Arbeidsgruppe for RA saksbehandling

Dette er per april 2021 foreløpig et uforpliktende samarbeid mellom UDI og Digdir for å ta fram et forslag til avgrensing og videre arbeid.

3.3. Arbeidsgruppe for RA digital tvilling

Dette er per april 2021 foreløpig et uforpliktende samarbeid mellom Kartverket og Digdir for å ta fram et forslag til avgrensing og videre arbeid.